Eugeniusz Brzuska

(1885 – 1938)

Ksiądz Eugeniusz Brzuska urodził się 7 marca 1885 roku w Rychwałdzie. W 1905 roku ukończył gimnazjum polskie w Cieszynie. W październiku tego roku rozpoczął studia teologiczne w seminarium w Widnawie, a w 1909 roku przyjął święcenia kapłańskie. Posługi kapłańskiej podjął się w parafii w Zebrzydowicach oraz w Skoczowie. Był także katechetą w szkole powszechnej i wydziałowej Macierzy Szkolnej w Cieszynie. W latach 1912-1919 pracował w gimnazjum polskim realnym Towarzystwa Szkół Ludowych i Macierzy Szkolnej w Orłowej.

Po śmierci ks. Londzina kierował krótko redakcją „Gwiazdki cieszyńskiej”. W 1918 roku zasiadł w Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego oraz Związku Śląskich Katolików. Po wkroczeniu wojsk czechosłowackich na Śląsk Cieszyński na początku 1919 roku został aresztowany i internowany na Morawach.

W następnych latach ks. Brzuska zamieszkał w Bobrku koło Cieszyna, gdzie został katechetą w miejscowym gimnazjum męskim. W 1922 roku, na własne życzenie, został przeniesiony do gimnazjum w Bielsku. Tam też został wybrany do Sejmu Śląskiego jako delegat Związku Śląskich Katolików. Związał się z chadecją (Chrześcijańskim Zjednoczeniem Ludowym). Był przeciwnikiem sanacji. Opowiadał się za ustanowieniem godnego wynagradzania pracowników sfery budżetowej i oświaty.

W latach 1925-1927 był wiceburmistrzem Cieszyna. Został ponadto członkiem zarządu Dziedzictwa Błogosławionego Jana Sarkandra, założonego przez ks. Londzina, Organizacja ta zajmowała się działalnością społeczną w obszarze oświecenia publicznego, prowadziła księgarnie, drukarnie, biblioteki. Ksiądz Brzuska był też członkiem stowarzyszenia Opieka nad kształcącą się młodzieżą katolicką im. bł. Melchiora Grodzieckiego. Opiekował się Związkiem Niewiast Katolickich, był kuratorem konwentu Sióstr Elżbietanek w Cieszynie.

Od 1927 roku na mocy decyzji bpa Stanisława Adamskiego został administratorem dóbr kościelnych. Z życia politycznego wycofał się w 1934 roku. Został wtedy mianowany proboszczem w miejscowości Ogrodzona w powiecie cieszyńskim. Zmarł tamże 8 października 1938 roku